PŘEDŠKOLÁCI 

Distanční výuka pro předškoláky kteří z důvodu karantény, nemoci nebo  obavy z nakažení coronavirovou nákazou nebudou navštěvovat mateřskou školu,

najdete v nové kolonce

 PŘEDŠKOLÁCI.

 Téma bude vždy totožné s tématem v mateřské škole.

Najdete zde pracovní list, uvolňovací cviky předcházející psaní, básničku,

písničku a příběh.

Tuto nelehkou situaci společně určitě zvládneme.

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 

 

Vážení rodiče,

 

 v současné značně složité době fungují mateřské školy ve zvlášť obtížných podmínkách.

Jak všichni víme, celá společnost se snaží z pochopitelných důvodů omezit na nejmenší míru shromažďování většího množství lidí, zejména v uzavřených prostorách. Proto nám dovolte Vás požádat o zvážení nutnosti docházky Vašich dětí do mateřské školy, zejména u těch, kteří jsou na rodičovské dovolené nebo se starají o jejich staršího sourozence.

Výsledné rozhodnutí je pochopitelně na Vás.

 Zodpovědný přístup, pokud to Vaše současná situace umožňuje, by napomohl zajistit provoz našich mateřských škol v prostředí, kde je alespoň částečně snížena míra rizika přenosu nákazy.  

Předem Vám děkujeme za pochopení a vstřícnost

Přejeme Vám především pevné zdraví

 

MGR. JAN ŠAFÍR

vedoucí odboru Školství

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRO RODIČE

provoz mš 6:30 – 17:30

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

  • minimalizovat velké shromažďování osob před mateřskou školou
  • před mateřskou školou dodržovat odstupy

 

PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POUŽIJTE DEZINFEKCI NA STOJANECH

 

V areálu mateřské školy

  • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy snaží dodržovat odstupy od ostatních,
  • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy (vestibul a šatna dětí) pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu
  • děti se převléknou do jiného oblečení než ve kterém do mateřské školy přišly, a budou mít i jiné oblečení na pobyt venku
  • každé dítě projde ranním filtrem u učitelky a poté doprovázející osoba opustí mateřskou školu
  • při vyzvedávání doprovázející osoba s již vyzvednutým dítětem urychlí odchod ze společných prostor mateřské školy
  • rodiče nemají přístup do třídy

 

 

KONTAKTY

 

 

                                                          

 

 

 

MATEŘS ŠKOLA BARVIČKA

Praha 13, Klausova 2449

Adresa: Klausova 2449/4, Stodůlky, 15500, Praha 5 

Právní norma: Mateřská škola s právním subjektivitou od 1.1.1994

: 61381551

RED IZO: 600037550

Zřizovatel MŠ: Městská část Praha 13

Adresa zřizovatele: Sluneční náměstí 258, Praha 13

Ředitelka školy: Mazánková Klára

Vedoucí učitelka: Fikrová Dana

Telefon : 251619854, 733124339

E-mail: barvicka@mybox.cz

Internetová adresa: www.barvicka.cz

ID datové schránky: z2wpd6q

Naše mateřská škola je realizátorem projektu s reg. č.,, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004050“ ŠABLONY PRO MŠ, který je spolufinancován Evropskou unii. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Projekt

Šablony pro MŠ Barvička

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004050

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce  rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání