Kontakty

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!!

 

 

 

V Praze dne  06.05.2020

Informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách

Vážení rodiče,

Pro tento školní rok bude provoz i v měsíci červenci.

Platby:

květen – poměrná část – 125 Kč

červen a červenec – standardní

Provozní doba školy je:

7:00 – 17:00

Pokud dítě nebude v období květen, červen, červenec 2020 docházet do mateřské školy, nebude vyžadována žádná platba.

Rodiče berou na vědomí, že při pobytu dítěte v MŠ i přes dodržování zpřísněných hygienických postupů nelze zcela zabránit bližšímu kontaktu mezi dětmi a z toho plynoucích rizik.

Přejeme všem pevné zdraví.

 

Při nástupu je zapotřebí donést podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Možno podepsat i při nástupu v budově školky.

 

 

 

 

 

 Vzhledem k tomu, že je situace pro nás všechny nová, žádáme Vás o prostudování a zvážení níže uvedených podmínek vyhlášených MŠMT.

 

 

 

                                                          

 

 

 

MATEŘS ŠKOLA BARVIČKA

Praha 13, Klausova 2449

Adresa: Klausova 2449/4, Stodůlky, 15500, Praha 5 

Právní norma: Mateřská škola s právním subjektivitou od 1.1.1994

: 61381551

RED IZO: 600037550

Zřizovatel MŠ: Městská část Praha 13

Adresa zřizovatele: Sluneční náměstí 258, Praha 13

Ředitelka školy: Mazánková Klára

Vedoucí učitelka: Fikrová Dana

Telefon : 251619854,733124339

E-mail: barvicka@mybox.cz

Internetová adresa: www.barvicka.cz

ID datové schránky: z2wpd6q

Naše mateřská škola je realizátorem projektu s reg. č.,, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004050“ ŠABLONY PRO MŠ, který je spolufinancován Evropskou unii. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Projekt

Šablony pro MŠ Barvička

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004050

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce  rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání