Školní jídelna

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY (platnost od 1. 9. 2016)

ZAMĚSTNANCI ŠJ

Vedoucí školní jídelny: Vacková Nataša (tel. 733124339)

Hlavní kuchařka: Merxbauerová Jana

Kuchařka Stanková Ilona

VÝDEJNÍ DOBA :

Přesnídávka: 9, 00 hodin

Oběd: 12,00 hodin

Odpolední svačina: 14,40 hodin

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO :

Stravné se platí do pokladny a nebo na účet mateřské školy do 25tého předcházejícího měsíce. Nedodržení platebních podmínek je hrubým porušením provozního řádu školní jídelny.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY :

Rodiče odhlašují děti telefonicky nebo ústně třídním učitelkám a nebo hospodářce školy. Děti, které mají u hospodářky školy nahlášené stravné celodenní a rodiče si je vyzvednou výjimečně po obědě, je možné na požádání odpolední svačinu vyzvednout v hodinu určenou pro výdej odpolední svačiny tj. ve 14,40 hodin. Z hygienických důvodů není možné dávat odpolední svačiny do šaten (ZÁKAZ HYGIENIKA).

ODNÁŠENÍ obědů mimo MŠ je v době nemoci dítěte z hygienických důvodů zakázáno.

JÍDELNÍ LÍSTEK je vyvěšován vždy včas na začátku každého týdne v šatnách příslušného oddělení a rodiče se s  ním mohou seznámit (vyznačeny jsou na něm přesnídávky, obědy i odpolední svačiny a od ……..i alergeny).

ÚŘEDNÍ HODINY HOSPODÁŘKY PRO RODIČE :

Každou středu od 7,00 do 14,30 hodin (při výskytu jakéhokoliv problému týkajícího se stravování je možnost návštěvy i mimo úřední hodiny).

PŘI NEVOLNOSTI nebo zranění v době podávání jídel jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit p. učitelce ve třídě a poté ředitelce nebo hospodářce školy.

JAKÉKOLIV ZÁVADY ať technického nebo hygienického charakteru je nutno okamžitě hlásit ředitelce školy (Mazánková K.), hospodářce školy (Vacková N.), hlavní kuchařce (Merxbauerová J.).

PŘIPOMÍNKY, pochvaly, stížnosti ke školnímu stravování je možné podat u hospodářky školy v úředních hodinách.

VŠICHNI STRÁVNÍCI školy se musí chovat ukázněně, ohleduplně a v souladu s  hygienickými a společenskými pravidly školního stravování.

Mazánková Klára, Vacková Nataša, Merxbauerová Jana

ředitelka ,vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka

V Praze 1. 9. 2016